Báo Cáo Pháp Lý 
là gì?

Dựa trên đánh giá các câu trả lời từ bảng hỏi được chúng tôi đưa ra, với giả định Người Sử Dụng cung cấp thông tin một cách chính xác, Báo Cáo Pháp Lý giúp Người Sử Dụng biết được Doanh Nghiệp đang vi phạm những quy định pháp luật nào, các Star-Up hiểu rõ mình cần phải làm gì khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp.

 

Tại sao nên kiểm tra pháp lý?

RÀ SOÁT các yêu cầu pháp lý cần đáp ứng

DỰ LIỆU các rủi ro pháp lý tiềm ẩn

HOÀN THIỆN các khiếm khuyết pháp lý

PHÁT TRIỂN "Sức khoẻ pháp lý" doanh nghiệp

 

10 Phút

Bản Báo cáo Pháp lý

Các khuyến nghị pháp lý sơ bộ

Hoàn toàn miễn phí

 

 

Bắt đầu kiểm tra pháp lý miễn phí