Thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Theo quy định tại Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004, các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:

1. Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;

2. Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

3. Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, dịch vụ;

4. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư;

5. Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

6. Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

7. Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận;

8. Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Có thể thấy, điểm chung giữa các thoả thuận này là:

- Thoả thuận giữa các chủ thể cùng thực hiện hoạt động kinh doanh trên cùng thị trường liên quan, hay nói cách khác, là thoả thuận giữa các “đối thủ” cạnh trạnh với nhau;

- Các thoả thuận nhằm hạn chế hay gây cản trở của sự cạnh tranh trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường kinh doanh theo nhiều hướng khác nhau (gây bất lợi cho thị trường; thao túng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, hay các doanh nghiệp khác ngoài thoả thuận).

Do đó, theo quy định tại Điều 9 Luật Cạnh tranh, các thoả thuận cạnh tranh trên bị cấm. Tuy nhiên, không phải thoả thuận nào cũng bị cấm tuyệt đối:

- Thoả thuận giữa các chủ thể cùng thực hiện hoạt động kinh doanh trên cùng thị trường liên quan, hay nói cách khác, là thoả thuận giữa các “đối thủ” cạnh trạnh với nhau;

- Các thoả thuận nhằm hạn chế hay gây cản trở của sự cạnh tranh trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường kinh doanh theo nhiều hướng khác nhau (gây bất lợi cho thị trường; thao túng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, hay các doanh nghiệp khác ngoài thoả thuận).

Bên cạnh đó, các thoả thuận từ số 1 đến số 5 nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 10 Luật Cạnh tranh nhằm hạ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng thì có quyền xin được miễn trừ có thời hạn theo thủ tục luật định.

 

Nguyễn Mai Tin – Apolat Legal